.

MODLITEWNIK

MAŁY KATECHIZM


MODLITWA PAŃSKA

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.

POZDROWIENIE ANIELSKIE

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

SKŁAD APOSTOLSKI

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego; narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł; trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa; siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli.
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego nadaremno.
3. Pamiętaj abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

GŁÓWNE PRAWDY WIARY

1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza i za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

SIEDEM SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH

1. Chrzest.
2. Bierzmowanie.
3. Najświętszy Sakrament.
4. Pokuta.
5. Namaszczenie chorych.
6. Kapłaństwo.
7. Małżeństwo.

PRZYKAZANIE MIŁOŚCI

Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

PRZYKAZANIA KOŚCIELNE

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

UCZYNKI MIŁOSIERNE WOBEC CIAŁA

1. Nakarmić głodnych.
2. Napoić spragnionych.
3. Przyodziać nagich.
4. Przyjąć do domu podróżujących.
5. Pocieszać więźniów.
6. Odwiedzać chorych.
7. Grzebać zmarłych.

UCZYNKI MIŁOSIERNE WOBEC DUSZY

1. Upominać grzeszących.
2. Pouczać nieumiejętnych.
3. Dobrze radzić wątpiącym.
4. Pocieszać strapionych.
5. Cierpliwie znosić krzywdy.
6. Chętnie darować urazy.
7. Modlić się za żywych i umarłych.

SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH

1. Pycha.
2. Chciwość.
3. Nieczystość.
4. Zazdrość.
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i w piciu.
6. Gniew
7. Lenistwo.

PIĘĆ WARUNKÓW SAKRAMENTU POKUTY

1. Rachunek sumienia.
2. Żal za grzechy.
3. Mocne postanowienie poprawy.
4. Spowiedź.
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

AKTY CNÓT BOSKICH

Akt wiary
Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy,
Wierzę coś objawił, Boże,
Twe słowo mylić nie może.

Akt nadziei
Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmocny i miłosierny,
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości
Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję,
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty Dobro nieskończone.

Akt żalu
Ach, żałuję za me złości,
Jedynie dla Twej miłości,
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

CZTERY CNOTY GŁÓWNE

1. Roztropność.
2. Sprawiedliwość.
3. Wstrzemięźliwość.
4. Męstwo.

Ostateczne rzeczy człowieka:
Śmierć, Sąd Boży, niebo albo piekło.

Najprzedniejsze dobre uczynki: Modlitwa. Post. Jałmużna.

SIEDEM DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO

1. Dar mądrości.
2. Dar rozumu.
3. Dar umiejętności.
4. Dar rady.
5. Dar męstwa.
6. Dar pobożności.
7. Dar bojaźni Bożej.
8. Męstwo.

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

1. Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego.
2. Rozpaczać albo wątpić o łasce Bożej.
3. Uznawanej prawdzie chrześcijańskiej się sprzeciwiać.
4. Bliźniemu łaski Bożej nie życzyć lub zazdrościć.
5. Przeciwko zbawiennym natchnieniom mieć zatwardziałe serce.
6. Pokutę i nawrócenie aż do śmierci odkładać.

GRZECHY WOŁAJĄCE O POMSTĘ DO NIEBA

1. Umyślne zabójstwo.
2. Grzech sodomski.
3. Krzywdzenie ubogich, wdów i sierot.
4. Zatrzymywanie zapłaty pracownikom.

GRZECHY CUDZE

1. Namawiać do grzechu.
2. Rozkazywać bliźniemu grzeszyć.
3. Zezwalać na grzech bliźniego.
4. Pobudzać do grzechu.
5. Milczeć, gdy ktoś grzeszy.
6. Nie karać grzechu.
7. Pomagać w grzechu.
8. Usprawiedliwiać grzech cudzy.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA EWANGELICZNE

1. Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest królestwo niebieskie.
2. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.
3. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
7. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem nazwani będą synami Bożymi.
8. Błogosławieni weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo niebieskie

Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą i prześladować was będą, i ze względu na Mnie wiele złego mówić będą kłamliwie przeciw wam. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.

"ABC" SPOŁECZNEJ KRUCJATY MIŁOŚCI 
1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, Twojego brata...
2. Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet
w najgorszym dostrzec coś dobrego.
3. Mów zawsze życzliwie o drugich - nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Jednocz sercem i słowem.
4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. - Uspokajaj i okazuj dobroć.
5. Przebaczaj wszystko i wszystkim. Nie zachowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągaj rękę do zgody.
6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby Tobie czyniono. Nie myśl o tym co Tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.
7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pomocą, radą, pociechą, sercem.
8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców Twojej pracy korzystają inni, jak i Ty korzystasz z pracy drugich.
9. Włącz się w społeczną pomoc bliźniemu. Otwórz rękę ubogim

i chorym. Użycz ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

Po tym poznają, żeś uczniem Chrystusa...
Matko Pięknej Miłości - módl się za nami!
"Kiedyś mnie zabraknie, ale wy to sobie przypomnicie."
Stefan Kardynał Wyszyński

RÓŻANIEC ŚWIĘTY


Tajemnica radosna

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.

Archanioł Gabriel zwiastował Najświętszej Maryi Pannie, że zostanie matką Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Pan Bóg objawił swoją wolę Maryi przez Archanioła Gabriela. Bardzo często, Bóg objawia swoją wolę poprzez spotykanych przez nas ludzi lub bezpośrednio nam, poprzez różne wydarzenia.

Jak przyjmujesz to objawienie? Czy jesteś gotowa powiedzieć: "Oto ja służebnica Pańska" - tak jak uczyniła to Maryja? Zastanów się. A może warto, tak na całe życie powiedzieć Panu Bogu sakramentalne FIAT.

Ojcze nasz... Zdrowaś Mario...
Chwała Ojcu...

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

2. Nawiedzenie Św. Elżbiety.
Najświętsza Maryja Panna gdy dowiedziała się, że krewna jej, Elżbieta ma zostać matką, pośpieszyła nawiedzić ją i została przy niej przez trzy miesiące. Bardzo trudno jest, często wbrew sobie, w zmęczeniu i przygnębieniu własnymi problemami i troskami, nieść posługę bliźnim, może nawet tym, którzy Boga nie znają, uważają, że Go nie potrzebują.


Czy jesteś gotowy służyć innym? Jak często to czynisz? Jakie jest twoje nastawienie do tego? Zastanów się. Czy twoje życie to służba Bogu i ludziom, czy też pogoń za własnymi przyjemnościami i wątpliwym szczęściem?


3. Narodzenie Pana Jezusa.

Najświętsza Maryja Panna powiła Pana Jezusa w stajence betlejemskiej i w żłóbku na sianie go położyła. Bóg - człowiek przyszedł na świat w warunkach, na zdrowy ludzki rozum, urągających godności ludzkiej.

A ty? Jakie jest twoje życie? Czy nie gonisz za luksusem, a może dogadzasz sobie wtedy gdy powinieneś może z czegoś zrezygnować? Przecież, ważne jest byś Bogiem był bogaty, a to co cię otacza, sprawy materialne, niech ci tylko służą. Zastanów się. Czy nie jesteś nadmiernie przywiązany do tych wszystkich ziemskich spraw, właśnie wtedy, gdy nie powinny być one dla ciebie ważne, bo przez to oddalasz się od Boga.

4. Ofiarowanie Pana Jezusa
w świątyni.

Najświętsza Maryja Panna ofiarowała Jezusa Ojcu Niebieskiemu w świątyni jerozolimskiej i złożyła Go na rękach starca Symeona. Pan Bóg czeka na nasze ofiary. Na nasze radości i smutki. Na nasze, być może przepłakane noce, na trudy dnia codziennego. To wszystko możemy Mu ofiarować. On cały czas czeka.
Jak wygląda twoje życie codzienne? Czy pamiętasz o Panu Bogu wtedy gdy się śmiejesz, czy tylko wtedy gdy płaczesz? Zastanów się. Czy jesteś gotowy ofiarować Panu Bogu to co jest Ci najdroższe, może właśnie samego siebie z całym tym swoim życiowym bałaganem?


5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.
Najświętsza Maryja Panna i Św. Józef szukali Pana Jezusa przez trzy dni, a nareszcie znaleźli w świątyni jerozolimskiej pomiędzy doktorami. Maryja i Józef potrzebowali trzech dni na odnalezienie Jezusa.

Ilu dni ty potrzebowałeś? A może w ogóle Go jeszcze nie odnalazłeś? Czy próbowałeś? Czy naprawdę chciałeś Go znaleźć? Zastanów się. Jakie jest to twoje szukanie Pana Jezusa? Czy pamiętasz o tym, że znajdziesz Go, gdy na prawdę będziesz tego chciał?


Tajemnica Światła

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.

A gdy Jezus został ochrzczony, wyszedł natychmiast z wody. A oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: "Ten jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie."(Mt 3, 16-17) Tym aktem poddania się obrzędowi Chrztu Św. Pan Jezus pokazał nam jaką drogą będą teraz kroczyli wszyscy wierni. Przez sakrament chrztu Św. stajemy się Dziećmi Bożymi, otrzymujemy też specjalne posłannictwo w Kościele.

"Chrzest Święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami Jego posłania" (KKK II 1213)
Czy masz świadomość wielkości ważności tego sakramentu? Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek jaki obowiązek ten sakrament na ciebie nakłada? Do czego cię zobowiązuje? Czy wiesz, że poprzez sakrament chrztu stajesz się konsekrowany do uczestniczenia w chrześcijańskim kulcie religijnym? Proś Ducha Świętego o pomoc w dokładnym rozpoznaniu swojego powołania i wypełnieniu go, byś z każdym dniem stawał się bardziej godnym miłości Boga.


2. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.

Odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej... A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: "Nie mają już wina...". Rzekł do nich Jezus: "Napełnijcie stągwie wodą... Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu..." Objawił [Jezus] chwałę swoją i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. (J 2 1,3,7,8,11,)

Chrystus przemieniając wodę w wino, dzięki wstawiennictwu Maryi, Swej Matki, otwiera serca swoich uczniów na wiarę. Nam wszystkim ukazuje obecność Boga w naszym życiu codziennym, zwłaszcza małżeńskim i rodzinnym, w sprawach bardzo istotnych i powszednich, doczesnych i wiecznych.
Czy masz świadomość obecności Boga w Twoim życiu? Czy umiesz być z Nim w stałym kontakcie w ciągu dnia, nie tylko w czasie modlitwy? Czy zaprosiłeś Go do swojego życia, do swojego domu, do swojej rodziny? Czy pamiętasz żeby zabrać Go ze sobą do szkoły, do pracy, na spacer, na wakacyjny wypoczynek?
A może traktujesz Go tylko jak "pogotowie ratunkowe"" albo "koncert życzeń" albo co gorsza "złotą rybkę"? Czy pamiętasz o Maryi, która jest naszą Pośredniczką u Boga? Pamiętaj, że obecny wśród nas Chrystus zawsze może powtórzyć cud z Kany, na każdym etapie naszego życia, na każdym etapie trwania małżeństwa. Wystarczy go zaprosić do swojego życia, poprosić by obdarował nas takim darem, by wodę zniechęcenia, oziębłości, nudy, wrogości przemienił w wino czułości, miłości i serdeczności.

3. Głoszenie Królestwa Bożego
i wzywanie do nawrócenia.
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: "Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię." (Mk 1 14-15) ...Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. (Mk 1 22-23) ...Lecz On [Jezus] rzekł do nich: "Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem." (Mk 1 38-39) ...Znowu zaczął nauczać nad jeziorem... a cały lud stał na brzegu jeziora. Uczył ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce... (Mk 4 1-2).

Kościół stanowi zalążek oraz zaczątek Królestwa Bożego. Chrystus znajduje się w centrum tego zgromadzenia ludzi "rodzinie Bożej" jaką jest Kościół. Wszyscy ludzie są powołani do Królestwa, które należy do ubogich i maluczkich czyli ludzi pokornego serca. Zaprasza do niego także grzeszników, bo nigdy nie jest za późno do nawrócenia, bez którego nie można wejść do Królestwa Bożego. Jezus ukazuje bezgraniczną miłość Boga Ojca do wszystkich ludzi na ziemi, bez względu na to kim są, co robią.
Czy masz świadomość tego, że żyjesz

w Królestwie Bożym, którego Panem jest Jezus Chrystus? Czy Jezus Chrystus jest rzeczywiście Twoim Panem, a Jego nauka drogowskazem na drodze do domu Ojca? Jak przyjmujesz naukę Chrystusa? Czy nie buntujesz się przeciwko niej? "Trudna jest ta mowa" mawiali niektórzy. Czy ty też tak uważasz? Pamiętaj, od ciebie zależy czy uwierzysz hojnie obdarowującemu cię Chrystusowi i czy Jemu zaufasz, czy przyjmiesz Jego dar bezgranicznej miłości. Jedyne czego Bóg nie może jest to, że nie może cię przestać kochać.

4. Przemienienie na górze Tabor.
Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła (Mk 9 2-3).

To czego doświadczyli apostołowie było czymś co ich przeraziło i zaparało dech w piersiach, ale czuli ogromną radość i szczęście. Usłyszeli także głos samego Boga: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie! Doświadczyli wielkiej łaski - znaku obecności Boga w ich życiu. Pan Jezus pojawia się także na ścieżkach i drogach naszego życia. Nieraz bardzo trudno jest zobaczyć Go w sytuacjach z codziennego życia, uwierzyć, że wobec nas On także się przemienia. Kiedyś zupełnie nieobecny, a dziś widzimy Go całkiem wyraźnie. Przemienia nasze serca, ratuje nasze dusze, pokazuje nam drogę do Swojego Ojca. Czy jesteś w stanie zmienić swoje życie? Utkwić swój wzrok w Chrystusie i za nim podążać? Widzieć Go we wszystkim co cię spotyka? Naśladować Go? Kochać Go taką bezgraniczną miłością jaką On cię kocha?


5. Ustanowienie Eucharystii.
Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: "To jest ciało moje, które za was będzie wydane; to czyńcie na moją pamiątkę!" Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: "Ten kielich to Nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana." (Łk 22 19-20)

Szczególny charakter Ofiary eucharystycznej Nowego Przymierza staje się szczególnie wyraźny w chwili konsekracji. W tym momencie powinniśmy jeszcze bardziej świadomie wyrażać naszą wiarę i miłość ma się ona jeszcze bardziej umocnić.
Czy z należytą czcią i miłością uczestniczysz we Mszy Świętej? Czy czerpiesz siłę z tego wspaniałego źródła ciągle nowych łask? Czy umiesz wraz ze Świętą Ofiarą Eucharystii ofiarować samego siebie? Czy zwracasz baczną uwagę na dialogi, wezwania? Czy w krótkich chwilach milczenia czynisz akty wiary, miłości? Czy pamiętasz o znaczeniu punktualności, o delikatności i szacunku wobec Pana i innych ludzi? O schludnym i prostym ubiorze, który powinien odpowiadać godności tego aktu? Czy pamiętasz o dziękczynieniu po Mszy św.? A może dla ciebie właśnie Msza św. jest za długa, odbywa się o niewłaściwych porach dnia? Może po prostu nie masz zielonego pojęcia co znaczy Ofiara Ołtarza.


Tajemnica bolesna
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
Pan Jezus podczas modlitwy w Ogrójcu krwawym potem się zalewał. Modlił się za wszystkich grzeszników. Był przerażony ilością i ogromem grzechów. Okrutnie cierpiał wylewając krwawy pot. Cierpiał za ciebie, za mnie. On właśnie za nas wszystkich modlił się.


A ty? Czy pamiętasz o codziennej modlitwie? Czy modlisz się za innych, a w szczególności za grzeszników? Jak często to robisz? Jaka jest twoja modlitwa? Czy rzeczywiście starasz się wtedy być blisko Pana?

Zastanów się. Modlitwa to rozmowa z Bogiem. To możliwość powierzenia mu swoich spraw, trosk, radości, problemów. Może warto pamiętać o tym, że Pan Bóg czeka na Ciebie, na to spotkanie z tobą każdego dnia, może o tej samej godzinie. Pamiętaj o tym, On czeka.

2. Biczowanie Pana Jezusa.
Pan Jezus z szat zewleczony i przywiązany do słupa był biczowany na rozkaz Piłata. Niewinnie skazany, okrutnie pohańbiony, potraktowany jak najgorszy złoczyńca. Nie skarżył się. Z nadludzką cierpliwością znosił wszystkie zniewagi.

Czy ty przypadkiem nie uczestniczysz w takich zdarzeniach? Może znęcasz się nad niewinnymi, fizycznie lub psychicznie? A może nie masz litości dla samego siebie? Zastanów się. Jeśli jest cokolwiek niewłaściwego, niezgodnego z nauką Pana Jezusa, pomyśl jak to zmienić lub wyrzucić całkowicie ze swojego życia. A może warto nauczyć się cierpieć w cichości biorąc przykład z Jezusa.


3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. 

Pan Jezus za grzechy nasze został cierniem ukoronowany. Jakby za mało było tych zniewag i cierpień, oprawcy wtłoczyli na głowę Jezusa cierniową koronę.

To jeszcze jedna z wymyślniejszych tortur. Kolejna okrutna zniewaga. Były jeszcze następne. Wyszukane, okrutne. Co teraz myślisz? Czy utożsamiasz się z cierpieniem Pana Jezusa? Czy jest ci bliskie to cierpienie? Czy umiesz cierpieć? Zastanów się. Ile jesteś w stanie znieść zniewag i okrucieństw aby się zjednoczyć z cierpieniem Chrystusa?


4. Dźwiganie krzyża.
Pan Jezus ciężkim krzyżem został obarczony i pod nim upadał kilka razy. Dźwiganie krzyża to nasze codzienne życie. Każdy, każdego dnia dźwiga większe lub mniejsze krzyże. Wszystkie one są dopustem bożym.

Czy umiesz dźwigać swoje krzyże? Czy są one dla ciebie święte tak jak święte były dla Pana Jezusa? Czy może z niechęcią i ze złością próbujesz je strącać ze swoich ramion? Zastanów się. Czym jest dla Ciebie krzyż Chrystusa, a czym twój własny krzyż?

5. Ukrzyżowanie Pana Jezusa.
Bóg - człowiek został gwoździami przybity do krzyża i na tym krzyżu pomiędzy dwoma łotrami skonał. Jakby nie dość było cierpienia. Znieważony, nieludzko potraktowany, a następnie ukrzyżowany. Tyle potworności za to, że uzdrawiał, przywracał do życia jednym słowem czynił cuda. I za to nieobliczalne dobro, odtrącony nawet przez najbliższych.

Czy pamiętasz o Chrystusie i o Jego cierpieniu, wtedy gdy twój ból jest taki, że wydaje ci się, że już więcej nie jesteś w stanie znieść? Za którym z łotrów stoisz? Czy za tym co przeklina swój krzyż, czy też za tym, który w ostatniej chwili swojego życia postanawia przyłączyć się do Chrystusa? Zastanów się. Poproś Chrystusa, może już dziś będzie szukał dla ciebie miejsca w raju. Ale pamiętaj, może to nastąpić tylko wtedy gdy będziesz Go naśladował. Tylko wtedy.

Tajemnica chwalebna

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Pan Jezus po trzech dniach zwycięsko i chwalebnie zmartwychwstał, aby już więcej nie umierać. Zmartwychwstanie Pana Jezusa to i dla nas nadzieja na nasze zmartwychwstanie. To obietnica życia wiecznego.

Pan obiecał, Pan cię prowadzi. Tylko daj się prowadzić. Słuchaj Jego głosu, wypełniaj Jego przykazania. Naśladuj Chrystusa. Jakie jest Twoje życie? To szare, codzienne? Jest w nim miejsce dla Chrystusa i jego nauki? Czy możesz uwierzyć, że życie według przykazań bożych, to klucz do twojego zmartwychwstania? Zastanów się. Na którym jesteś stopniu, na schodach prowadzących do raju?

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
Pan Jezus w czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu, uroczyście wstąpił do nieba na górze Oliwnej w obecności Najświętszej Matki swojej i uczniów swoich. Pan daje nam nadzieję, że my też tam będziemy, razem z Nim.

Tylko od nas zależy jak szybko zobaczymy się z Panem Jezusem, gdy Bóg odwoła nas już z tej ziemskiej pielgrzymki. Zadaj sobie pytanie, czy gdyby to nastąpiło dzisiaj, byłbyś już gotowy na spotkanie z Panem Jezusem.
Zastanów się. Może przez cały czas jest coś lub ktoś, kto oddala cię od Chrystusa, zamiast cię przybliżać.

3. Zesłanie Ducha Świętego.
W dziesięć dni po swoim Wniebowstąpieniu, Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Najświętszą Matkę swoją i apostołów świętych zgromadzonych w wieczerniku. Zesłanie Ducha Świętego to łaska. To pomoc w trudach codziennego życia. To boże światło na nasze sprawy.

Jak często prosisz o światło Ducha Świętego? Czy umiesz korzystać z tego światła? Czy wiesz, że "cała mądrość od Boga pochodzi i jest w nim na wieki." (ks. Koheleta)? Zastanów się. Uwierz, że Twoje życie bez światła Ducha Świętego, byłoby tylko nędznym wegetowaniem.

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
Najświętsza Maryja Panna w jakiś czas po zmartwychwstaniu Pana Jezusa zakończyła doczesny swój żywot, i z duszą i ciałem do nieba wzięta została. Matka Jego i Matka nasza. Sam Chrystus ustanowił Ją naszą Matką. Nikt kto kocha i wierzy w Maryję nie jest sam. "Matka łaski bożej" (Lit. Loret.) wyprasza dla nas łaski, opiekuje się nami, prowadzi.

Jak często oddajesz się w opiekę Maryi? Czy jest ona dla ciebie Matką, tą matką, która cię kocha bezgranicznie i nigdy nie zawiedzie? Zastanów się. Czy chcesz się skryć pod jej płaszczem?


5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi.
Pan Jezus ogłosił swoją Matkę Królową nieba i ziemi. Bądźmy czcicielami tej najwspanialszej Królowej. Maryja, Matka Jezusa, Matka nasza i Matka Kościoła jest dla nas wzorem wszelkich cnot. Jej życie i posłuszeństwo Bogu, wzorem dla naszego życia.

Kim jest dla ciebie Matka Najświętsza? Czy oddajesz się w jej opiekę? A może oddałeś się już raz na całe życie? A może jeszcze nigdy tego nie uczyniłeś? Zastanów się. Czy jesteś w stanie czerpać z tej skarbnicy wszelkich łask, jaką jest Matka Przenajświętsza?


(Rozważania do różańca opracowała Ewa ze Wspólnoty Rodzin Katolickich
z Problemem Alkoholowym).

KORONKA DO MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ


Niepokalana Matko Boga i Matko nasza, Królowo i Matko moja Maryjo! Pragnąc przyczynić się do przyspieszenia królowania Twego przez wypełnienie Ślubów Jasnogórskich, przez miłość i zgodę w mojej rodzinie - oddaję się Tobie zwycięska Pani Jasnogórska, jako Twoje narzędzie i Twoja pomoc, aby stoczyć pod Twoim sztandarem święty bój ze straszną klęską rozbicia rodziny, wzajemnej nienawiści, pijaństwa i niemoralności. Znam jednak swą słabość i nieudolność, proszę Cię więc pokornie abyś mnie natchnęła odwagą i siłą. Chcę jako chrześcijanin dawać w każdym środowisku świadectwo całkowitej trzeźwości i zawsze kierować się w życiu dobrem innych ludzi. Proszę Cię o ratunek dla moich braci - nieszczęśliwych niewolników różnych nałogów, a szczególnie nałogu pijaństwa. Dobra Matko, wzmocnij ich słabą wolę, ulecz z choroby alkoholowej, opiekuj się ich rodzinami! Proszę Cię, abyś jak najprędzej zakrólowała w rodzinach i całym narodzie: trzeźwym, czystym wiernym Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i Jego Pasterzom. Amen.


Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Na dużych paciorkach różańca zamiast "Ojcze Nasz" mówi się: 
BOŻE BOGATY W SWOIM MIŁOSIERDZIU ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI!

Na małych paciorkach zamiast "Zdrowaś Maryjo" mówi się: 
JASNOGÓRSKA MATKO KOŚCIOŁA I KRÓLOWO NASZA, RATUJ NAS!

Zamiast "Chwała Ojcu" mówi się: DZIEWICO WSPOMOŻYCIELKO, MÓDL SIĘ ZA NAMI!

Antyfona: Pod Twoją obronę...
P: Módl się za nami, Święta Boża rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się:

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś Narodowi Polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych; spraw łaskawie, abyśmy walcząc za życia pod Jej opieką, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen 

Jasnogórska Matko Miłosierdzia, módl się za nami, ufamy Tobie (3 razy).

AKT OSOBISTEGO ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radość cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę do posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd czynić wszystko z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna była rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen. 

Załóż darmową stronę internetową! Ta strona została utworzona w kreatorze Webnode. Stwórz swoją własną darmową stronę już teraz! Rozpocznij